Home    New Products   Sepicials   Top sellers   Sitemap    Contact  

   
 

Welcome, Log in Your Account

Cart: (empty)

 
 
Advertising

Suppliers

Manufacturers

การตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควมคุมอาคาร พ.ศ. 2522

การตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควมคุมอาคาร พ.ศ. 2522

การตรวจสอบสภาพอาคารสำหรับเจ้าของอาคาร

การตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควมคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

T:02-3759180

087-3458154=>56

M:089-7960456

Line:yachairoj

Line:ychairoj

ข่าวสารของร้านค้า

เนื่องด้วย ในปี 2550 นี้ กรมโยธาธิการได้ประกาศให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ทั่วประเทศต้องทำการตรวจสอบสภาพอาคาร เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้อาคารดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543มาตรา 17 ซึ่งให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 32 ทวิ แห่งระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 12 ทวิ เกี่ยวกับการ กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว และเจ้าของอาคารจะต้องทำการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 โดยตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปีและ ตรวจสอบประจำปีทุกปี เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสภาพอาคารดังนั้นอาคารที่เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน 9 ประเภท ได้แก่

1. อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอด ผนังของชั้นสูงสุด

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

3. อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4. โรงมหรสพ

5. โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6. สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

7. อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

● กรณีมีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกัน ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2555

● กรณีมีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกัน เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2553

8. อาคารโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตาราง เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

ดังนั้น อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบมีทั้งสิ้น 9 ประเภท โดยมีบทเฉพาะกาล ให้เจ้าของอาคารที่มีการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรองตามมาตรา 32 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีั ให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของ อาคาร ประเภทการตรวจสอบใหญ่เป็นครั้งแรกให้แล้วเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ กฎกระทรวงนี้ประกาศในราจกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ดังนั้น ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องส่ง รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

เขตอาคารที่ต้องตรวจสอบ

ประกาศเขตควบคุมอาคาร เต็มทั้งพื้นที่ใน 12 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต สงขลา

สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ให้ใช้ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม เป็นคำเขียนที่ระบุในมาตรา2 ของ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกทม.
 • นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
 • ประธานกรรมการบริหาร ( นายก ) องค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
 • ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ประมาณราคาตรวจสอบ

1.ตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี คิดราคา 2-6 บาทต่อตารางเมตรแต่รวมเเล้วไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อครั้งในการตรวจ

2.ตรวจสอบย่อยทุกปี คิดราคา 15,000-40,000 บาทต่อปี

3.ตรวจสอบป้ายคิดค่าตรวจ 10,000-30,000 บาทต่อครั้งในการตรวจ

ทีมงานประกอบด้วย:-

อ.นเรศ พูลสุวรรณ

บ.2130/2552

ใบประกอบวิชาชีพ: วฟก.226

โทร. 081-3552712

E-mail : spworld2000@hotmail.com

ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท

ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ตามกฏหมาย ( พรบ. + กฎกระทรวง )

9 ประเภท ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. อาคารสูง ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

3. อาคารชุมนุมชน ที่มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4. อาคารโรงมโหรสพ เช่น โรงละคร โรงภาพยนต์ เวทีการแสดงต่าง ๆ

5. อาคารโรงแรม ตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6. อาคารชุด ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป และได้รับการยกเว้น ดังนี้

 6.1 อาคารชุดที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันบังคับใช้ ต้องทำการตรวจสอบภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 6.2 อาคารชุดที่มีขนาดพื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันบังคับใช้ ต้องทำการตรวจสอบภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

7. อาคารโรงงาน ที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

8. สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

9. ป้ายโฆษณา ที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนตัวอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตร

 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารอย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบในเรื่อง ดังต่อไปนี้

||||| รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ |||||

1.การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

• การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร

• การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

• การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

• การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

• การชำรุดสึกหรอของอาคาร

• การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

• การทรุดตัวของฐานรากอาคาร


2.การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

2.1) ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

• ระบบลิฟต์

• ระบบบันไดเลื่อน

• ระบบไฟฟ้า

• ระบบปรับอากาศ

2.2) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• ระบบประปา

• ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

• ระบบระบายน้ำฝน

• ระบบจัดการมูลฝอย

• ระบบระบายอากาศ

• ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

2.3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

• บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

• เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

• ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน

• ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

• ระบบลิฟต์ดับเพลิง

• ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

• ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

• ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดังเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

• ระบบป้องกันฟ้าผ่า

3.การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

• สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

• สมรรถนะเครื่องหมาย และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

• สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

4.การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

• แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

• แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร

• แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร

• แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

||||| ลักษณะบริเวณที่ต้องตรวจสอบ |||||

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบ รายงาน และประเมินลักษณะบริเวณที่นอกเหนือจากอาคารดังต่อไปนี้

• ทางเข้าออกของรถดับเพลิง

• ที่จอดรถดับเพลิง

• สภาพของรางระบายน้ำ

||||| ระบบโครงสร้าง |||||

 ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ส่วนของฐานราก

• ระบบโครงสร้าง

• ระบบโครงหลังคา

 สภาพการใช้งานตามที่เห็น การสั่นสะเทือนของพื้น การแอ่นตัวของพื้น คาน หรือตง และการเคลื่อนตัวในแนวราบ

 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของระบบโครงสร้างของอาคาร

 ความเสียหายและอันตรายของโครงสร้าง เช่น ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย ความเสียหายจากการแอ่นตัว ของโครงข้อหมุน และการเอียงตัวของผนัง เป็นต้น

||||| ระบบบริการและอำนวยความสะดวก |||||

 ระบบลิฟต์ ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

• ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบลิฟต์

• ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์

• ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

 ระบบบันไดเลื่อน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

• ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบของบันไดเลื่อน

• ตรวจสอบการทำงานของบันไดเลื่อน

• ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

 ระบบไฟฟ้า ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ดังนี้

• สภาพสายไฟฟ้า ขนาดกระแสของสาย จุดต่อสาย และอุณหภูมิขั้วต่อสาย

• ท่อร้อยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล

• ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินและพิกัดตัดกระแสของบริภัณฑ์ประธานแผงย่อย และแผงวงจรย่อย

• เครื่องตัดไฟรั่ว

• การต่อลงดินของบริภัณฑ์ ขนาดตัวนำต่อลงดิน และความต่อเนื่องลงดิน ของท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล

• ระบบไฟฟ้าของระบบลิฟต์

• ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

• ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ

• ระบบไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

• รายการอื่นตามตารางรายการตรวจสอบ

 ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบในลักษณะดังนี้

• วัดหรือทดสอบแผงสวิตซ์ ที่ต้องให้สายวัดสัมผัสกับบริภัณฑ์ในขณะที่ แผงสวิตซ์นั้นมีไฟหรือใช้งานอยู่

• ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

• ถอดออกหรือรื้อบริภัณฑ์ไฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแผงสวิตซ์ แผงควบคุม เพื่อตรวจสภาพบริภัณฑ์

 ระบบปรับอากาศ ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบระบบปรับอากาศ ดังนี้

• อุปกรณ์เครื่องเป่าลมเย็น (AHU)

• สภาพทางกายภาพของเครื่องเป่าลมเย็น

• สภาพการกระจายลมเย็นที่เกิดขึ้น

• สภาพของอุปกรณ์และระบบควบคุม

||||| ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม |||||

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• สภาพทางกายภาพและการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน ระบบจัดการขยะมูลฝอย ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

• ความสะอาดของ ถังเก็บน้ำประปา

||||| ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย |||||

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ดังต่อไปนี้

 บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมาย และไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

• ตรวจสอบสภาพราวจับ และราวกันตก

• ตรวจสอบความส่องสว่างของแสงไฟ บนเส้นทาง

• ตรวจสอบอุปสรรคสิ่งกีดขวาง ตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอก อาคาร

• ตรวจสอบการปิด – เปิดประตู ตลอดเส้นทาง

• ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์

 ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

• ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน

• ทดสอบการทำงานว่าสามารถใช้ได้ทันที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งแบบ อัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ รวมทั้งสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงักขณะเกิดเพลิงไหม้

• การรั่วไหลของอากาศภายในช่องบันไดแบบปิดทึบที่มีระบบพัดลม อัดอากาศ รวมทั้งการออกแรงผลักประตูเข้าบันไดขณะพัดลมอัดอากาศ

ทำงาน

• ตรวจสอบช่องเปิด เพื่อการระบายควันจากช่องบันไดและอาคาร รวมถึงช่องลมเข้าเพื่อเติมอากาศเข้ามาแทนที่ด้วย

• ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

• ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของแบตเตอรี่ เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

• ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ และปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้

• ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าสำรอง ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ

• ตรวจสอบการระบายอากาศ ขณะเครื่องยนต์ทำงาน

• ตรวจสอบวงจรระบบจ่ายไฟฟ้า ให้แก่อุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิต และที่สำคัญอื่น ๆ ว่ามีความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าดีขณะเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร

• ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

 ระบบลิฟต์ดับเพลิง ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

• ตรวจสอบตามเกณฑ์ทั่วไปของลิฟต์

• ตรวจสอบสภาพโถงปลอดควันไฟ รวมทั้งช่วงเปิดต่าง ๆ และประตู

• ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ภายในโถงปลอดควันไฟ

• ตรวจสอบการป้องกันน้ำไหลลงสู่ช่องลิฟต์ ( ถ้ามี )

• ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งสัญญาณกระตุ้นจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการทำงานของระบบอัดอากาศ (ถ้ามี)

• ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

• ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในแต่ละห้อง /พื้นที่ ครอบคลุมครบถ้วน

• ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ , อุปกรณ์แจ้งเหตุต่าง ๆครอบคลุมครบถ้วน ตำแหน่งของแผงควบคุมและแผงแสดงผลเพลิงไหม้

• ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ใช้สัญญาณกระตุ้นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

• ตรวจสอบความพร้อมในการแจ้งเหตุทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

• ตรวจสอบขั้นตอนการแจ้งเหตุอัตโนมัติ และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน

 

อาคารที่ต้องผ่านการตรวจสอบ 9 ประเภท

 

 

การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคารโดยผู้ตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และสุขอนา มัยของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร

 

โดยมีผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งอาคารที่เข้าข่ายต้องทำการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร มีทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่

 

 1. 1. อาคารสูง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของ ชั้นสูงสุด
 2. 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคาร หรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
 3. 3. อาคารชุมชนคน อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป
 4. 4. โรงมหรสพ อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 5. 5. โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป
 6. 6. อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม อาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำกรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 7. 7. อาคารโรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 8. 8. ป้าย สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป
 9. 9. สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

 

การตรวจสอบอาคารนับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เจ้าของอาคารทั้งหลายจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

 

SP World Technology Lp.

Chairoj Yanasethawat

ชัยโรจน์ ญาณเศรษฐวัฒน์

PO.Box 79 Khlongchan POS.

Bangkok 10240 Thailand

T : +662-3759180

+6687-3458154=>56

Email: info@spwth.com

chairoj@chairoj.com

ตู้ป ณ .79 ปณจ. คลองจั่น

กทม.10240

 

 

สมุนไพรจีน "โหย่งเหิง"

สุดยอดยาบำรุงร่างกาย ต้านโรคร้าย

ด้วยยอดจำหน่ายไปแล้วกว่า 2 ล้านขวด

ด้วยโรงงานผลิตอันทันสมัยที่สุด มูลค่ากว่าร้อยล้านบาท

จึงมั่นใจได้ทั้งคุณภาพ และมาตรฐานสูงสุดในผลิตภัณฑ์

 

มาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

กับสุดยอดตำรับยาสมุนไพรจีน

สรรพคุณ ใช้บำรุงร่างกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย ตามส่วนต่าง ๆ

ของร่างกาย

เลขทะเบียนยา G 244/43

 

ต้านโรคร้าย บำรุงร่างกาย ด้วยทฤษฎีแพทย์จีน

คุณทราบหรือไม่ว่า ร่างกายคนเราประกอบขึ้นจากธาตุสำคัญ 5 อย่าง คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และ ทอง (โลหะ) เกิดเป็นอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ธาตุทั้ง 5 อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน และ ทำงานเกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบ ฉะนั้น การเรียนรู้ถึงคุณสมบัติเฉพาะ และ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทั้ง 5 ให้ถ่องแท้ จะช่วยให้เราสามารถรักษาระบบการทำงานที่ดีของธาตุทั้ง 5 ไว้ได้

 

การรักษาภาวะปกติของร่างกายไว้เช่นนี้เรียกว่า การรักษา สมดุล (หยิน-หยาง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาการแพทย์จีน เมื่อใดที่ธาตุทั้ง 5 อยู่อย่างสมดุล ก็จะเกิดการทำงานของร่างกายในภาวะที่ปกติขึ้น แต่หากเมื่อใด ธาตุต่างๆ ผิดปรกติไป การทำงานของร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะผิดปรกติ นั่นหมายถึง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเอง

 

ต้นเหตุของสภาวะการขาดสมดุลนั้นมีมากมาย ยิ่งสำหรับวิถีชีวิตคนในปัจจุบันแล้ว ร่างกายอ่อนแอได้โดยง่าย กล่าวคือ ความเครียดจากการทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ การกินอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งสิ้น

 

ดังนั้น การดูแลรักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงจึงสำคัญ ที่การรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 เราสามารถรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 ในร่างกายได้ด้วยยาน้ำสมุนไพรจีน “โหย่งเหิง” จากสรรพคุณอันอเนกอนันต์ของพืชสมุนไพรจีนกว่า 30 ชนิด อวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด ม้าม ตับ และไต จะได้รับการปรับสมดุล และฟื้นฟูให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงร่างกายด้วย “โหย่งเหิง” จึงเป็นการต้านโรคภัยด้วยการลดโอกาสการเกิดโรค ซึ่งถือเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าการรักษาอาการป่วย เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว

 

ทางเลือกของการดูแลและรักษาสุขภาพด้วยการผสมผสาน

แพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์แพทย์แผนจีน อย่างลงตัว

ศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบัน มีจุดเด่นในการรักษาโรคที่เกิดขึ้น เฉียบพลัน โรคที่ต้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน โรคที่มีปัญหาเฉพาะส่วนหรือการบำบัดอาการที่รวดเร็ว โรคติดเชื้อ โรคที่ต้องการผ่าตัด อาวุธสำคัญในการรักษาโรค คือ ยาเคมีและมีดผ่าตัด

 

ศาสตร์แพทย์แผนจีน มีจุดเด่นในการปรับสมดุลของร่างกาย (หยิน-หยาง) การสร้างเสริมป้องกัน และรักษาสุขภาพ ต้องทำให้พลังลมปราณ และสมดุลของพลัง หยิน-หยาง เป็นปกติ จึงมีบทบาทในการรักษาที่รากฐาน โรคเสื่อมถอย โรคที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในหลายระบบ โรคเรื้อรัง อาวุธสำคัญในการดูแลรักษาโรค คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การฝังเข็ม การกินอาหารให้เกิดสมดุล การใช้ยาสมุนไพร และการฝึกนั่งสมาธิ

 

ยาน้ำสมุนไพร โหย่งเหิง

เป็นยาแผนโบราณอายุกว่า 500 ปี จากต้นตำรับยาจีนโบราณ ว่าเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้นคัดเลือกจากพืชสมุนไพรจีนชั้นเลิศ ที่เป็นทั้งยา และ อาหารมากกว่า 30 ชนิด ปรับส่วนผสมจนได้คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และ สมดุลตามหลัก หยิน-หยาง ของแพทย์จีนแผนโบราณ จึงมีผลต่อการฟื้นฟูในทุกๆส่วนของร่างกายออกฤทธิ์ด้วย องค์ประกอบทางเคมีตามธรรมชาติ ไม่มี สเตอรอยด์ หรือ สารเคมีใด ๆ มีความปลอด ภัยในการบริโภคสูง ไม่มีพิษข้างเคียง ดื่มประจำได้อย่างต่อเนื่องทุกวันได้รับการขึ้น ทะเบียน เป็นยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ G244/43

 

ตำรับยาจีน

สูตรยาจีนตามหลักศาสตร์แพทย์แผนจีนประกอบด้วย

ยาหลัก : บำรุง รักษา ธาตุหรืออวัยวะหลัก

ยารอง : เสริมฤทธิ์ยาหลัก

ยาประกอบ : ลด ปรับ พิษ และผลข้างเคียง ของยา หลัก ยารอง

ยาเสริม : เสริม ปรุงแต่ง ให้ยามีความสมดุลทั้งสรรพคุณ และทางกายภาพ

ส่วนผสมทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของตำรับยาจีนที่มีการสืบทอดกันมานานนับพัน ๆ ปี

 

โหย่งเหิง กับหน้าที่ 3 ประการ

ขับสารพิษ – ล้างสารพิษ ในร่างกาย

สร้างเซลล์ – บำรุงเซลล์

ปรับ สมดุลในร่างกาย

“ถ้าร่างกายครบสมบูรณ์สามอย่าง เราจะอายุยืน เพราะไร้โรค”

 

การดื่มยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง

เริ่มที่ 5 ซีซี. ไป 3-5 วัน (ก่อนอาหารเช้า และ ก่อนนอน) แล้วเพิ่มเป็น 10 ซีซี. อีก 3-5 วัน จากนั้นเพิ่มเป็น 15 ซีซี. ไปตลอด

 

7 สมุนไพรเดี่ยวชั้นเลิศ ในโหย่งเหิง

สมุนไพรมีการใช้มายาวนานนับพันๆ ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ได้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันพบว่ามี

สารสำคัญมากมายที่มีสรรพคุณ และประสิทธิภาพสูง สามารถใช้บำรุงร่างกาย ป้องกัน และรักษาโรคได้

 

ตังถั่งเฉ้า (Cordyceps sinensis)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ปอด

สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, แมนนิทอล,กาแล็กโทส,แอดดีโนซีน,

คอร์ดิเซนิน, กรดอะมิโน ทั้ง 18 ชนิด, วิตามินบี 12 และแร่ธาตุอื่นๆ ฯลฯ

สรรพคุณ:

- ชะลอความแก่ รักษาโรคหืด หอบ ภูมิแพ้ ขยายหลอดลม แก้ไอ

- ลดระดับน้ำตาลในเลือด ปรับความดันโลหิต แก้ไตอ่อนแอ

- เป็นยาบำรุง บำบัดอาการเหนื่อยล้า ช่วยให้นอนหลับง่าย

- เพิ่มภูมิต้านทานโรค ในทางคลินิก ใช้รักษามะเร็ง

 

ตังกุย (Angelica sinensis)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ตับ ปอด ไต หัวใจ ม้าม

สาระสำคัญ : เบอร์แคบเท็น, เบต้าซิโทสเตอรอล, วิตามินบี 12,

คาร์วาโครล,โคลีน,กรดแพนโทเทนิก,สโคโปลิติน,อัมเบลลิเฟอโรนฯลฯ

สรรพคุณ:

- บำรุงเลือด รักษาโลหิตจาง ขยายหลอดเลือดแดง

- ลดความดันโลหิต รักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรคเจ็บหัวใจ

- แก้อาการประจำเดือนผิดปกติ ปวดประจำเดือน และอาการวัยทอง

- ช่วยการทำงานของตับและไตดีขึ้น รักษาโรคปอดอุดตัน

- กำลังวิจัยในการป้องกัน รักษามะเร็งตับ และโรคไต

 

เก๋ากี้ (Fructus lycii)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ ปอด

สารสำคัญ : โพลีแซคคาไลน์, แคโรทินอยด์ โดยเฉพาะมีเบต้าแคโรทีน

สูงที่สุดของพืชในโลกนี้, วิตามินซี, บี1, บี2, กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด,

กรดลิโนเลอิก, อะโทรพีน, ไฮออสไซยามีน,สโคโพลาติน, เบต้า-

ซิโตสเตอรอส, และแร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ

สรรพคุณ:

- บำรุงไต ตับ บำรุงสายตา ทำให้การมองเห็นชัดขึ้น

- ชะลอความแก่ มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์สูงมาก เพิ่มภูมิต้านทานโรค

- เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและกระตุ้นฮอร์โมนอีสโตรจน

- ลดน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด ป้องกันตับไม่ให้มีไขมัน

- มีการทดลองใช้เป็นยาลดความอ้วน

- มีคุณสมบัติต้านมะเร็ง จีน ญี่ปุ่น กำลังศึกษาใช้บำบัดโรคมะเร็ง

 

ปัคคี้ (Astragali radix)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด

สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, ไกลโคไซด์, เฟลวานอยด์,ซาโปนิน,กรด

อะมิโน,แอสตรากาโลไซด์-I II III IV VI VII,แอสตราไอโซเฟลแวน,แอส

ตราเปอโรคาแปน,บีเทน,คาลิโคซิน,ไตรเทอปีน,ไกลโคไซด์,แร่ธาตุต่างๆ

สรรพคุณ :

- บำรุงหัวใจ เพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ บำรุงเลือดลม

- ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต

- เสริมภูมิต้านทาน บำบัดอาการอ่อนล้า

- ปัจจุบัน ใช้ร่วมในการบำบัดมะเร็ง และ มีผลงานวิจัยในการยับยั้ง

เซลล์มะเร็งของกระเพาะและลำไส้

 

โต่วต๋ง (Eucommia ulmoides)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ

สารสำคัญ : ไพโนเรซินอล ไดกลูโคโซด์,ออคิวบิน,อิริดอยด์,แอสเพอรูโรไซด์,กรดแอสเพอรูล,กรดอโรแมติวาเนลิก,กรดคลอโรจีนิก,กรดเจนิโพเซดิก,กรดอะมิโน,แร่ธาตุต่างๆ อัลคาลอยด์โพลีแซคคาไลน์ เควอร์เซติน,

ซิตรูซิลิน บี ฯลฯ

สรรพคุณ :

- บำรุงไตและตับ บำรุงกระดูกและเอ็น แก้อักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ

- ปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปวดกระดูก

- ข้ออักเสบ โดยเฉพาะหัวเข่าและข้อเท้า

- ในทางคลินิก ใช้ลดความดันโลหิต เพิ่มระบบภูมิต้านทาน

- ชาวจีนเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสมรรถนะทางเพศทั้งชายและหญิง

- ในเภสัชตำรับจีน ใช้บำรุงสตรีมีครรภ์

 

ปักตังเซียม (Codonopsis pilosula, Radix)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด

สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์,ธาราเซอร์ริล อาซิเตด,ฟรีเดลิน,ธาราซีรอล,ดี-สไปนาสเตอรอล,ดี7-สติดมาสตีนนอล, กลูโคไซด์, ซูโคลส, กลูโกลส, อินูลิน, สตาร์ช, อัลคารอยด์ และเรซิน ฯลฯ

สรรพคุณ :

- บำรุงม้าน ปอด และสร้างพลังลมปราณ (ฉี)

- เพิ่มการสร้างเลือด ช่วยระบบการย่อยอาหาร

- แก้อ่อนล้า เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค มีผลต่อสภาวะภูมิต้านทาน

บกพร่อง รวมทั้ง HIV บำรุงระบบภูมิคุ้มกัน

- ในคลินิก ที่จีนและญี่ปุ่น ใช้สร้างภูมิต้านทานให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

 

เต้กย้ง (Deer Antler Velvet)

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ

สารสำคัญ : คอลลาเจน type II,กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด,กลูโคสซามีน, คอนรอยติน,พรอสต้าแกรนดินส์,ฟอสโฟไลปิด,กรดไขมันจำเป็น(โอเมก้า 3และ6),แพนโทคริน แร่ธาตุ เช่นแคลเซี่ยม,แมงกานิส,แมกนีเซียม,

สังกะสี,ทองแดง,เหล็ก,ซีลิเนียม ฯลฯ และสำคัญที่สุดคือ สาร IGF 1

สรรพคุณ :

- บำรุงไต กระดูก เลือด ปอด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อสมอง

- เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค ใช้เป็นยาต้านมะเร็ง ต้านเนื้องอก

- ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย

- รักษาโรคไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เก๊าต์ กระดูกพรุน

- เสริมความเป็นหนุ่น สาว รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพ กระตุ้น

ทำให้เพิ่มระดับฮอร์โมนอิสโตรเยน และเทสเตอโรน

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร นับเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง ไม่แพ้กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลยทีเดียว ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสุ่มสำรวจเมือปี 2551 กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีสัดส่วนมากถึง 31% รองจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ เช่น วิตามินรวม ที่มีสัดส่วน 36.5% ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับความงามและผิวพรรณ 21.5% และสุดท้ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหน้กมีสัดส่วน 11%

 

ซึ่งปัจจุบันสมุนไพรได้รับความนิยม และยอมรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อย เนื่องจากสมุนไพร เป็นที่คุ้นเคยกับผู้คนทุกชนชั้นทั่วโลกมาตลอดหลายพันปี และนอกจากนี้สมุนไพรยังเป็นได้ทั้งอาหารเสริม และยาบำรุง รักษาโรคได้ ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับสุมไพรมากมายถึงคุณประโยชนต่างๆ และได้รับการยอมรับมากขึ้น

 

"เจริญโอสถ" มีผลิภัณฑ์สมุนไพรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ อาหารเสริม หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ ยาสมุนไพรจีน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีโรงงานผลิตของตัวองมูลค่ากว่า 200ล้านบาท จึงนับได้ว่า กลุ่มตลาดสมุนไพร "เจริญโอสถ" มีความพร้อมในด้านการแข่งขันสูง

 

ยาน้ำสมุนไพรจีน "โหย่งเหิง"

ประเภท: ยาแผนโบราณ

เลขทะเบียนยา: G 244/43

สุดยอดสมุนไพรบำรุงร่างกายแบบองค์รวม ด้วยยอดจำหน่าย 7ปี มากกว่า 2ล้านขวด

ยาน้ำสมุนไพรจีน โหย่งเล่อ(ไม่มีแอลกอฮอล์)

ประเภท: ยาแผนโบราณ

ส่วนประกอบสำคัญ : ตังกุยเถ้า, ชวงเกียง, ชัวเก้าลี้, ตั้งถั่งเฉ้า, กัมเฉ้า, ปักตังเซียม, ปักคี้, แปะตุก, เล็กตี่, เขากวาง, เก๋ากี้ฯลฯ

สรรพคุณ : บำรุงร่ายกาย แก้ปวดเมื่อยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

เลขทะเบียนยา: G 244/43

ขนาดบรรจุ : 175, 400 และ 730 ซีซี

T:02-3759180

087-3458154=>56

M:089-7960456

ติดต่อคุณ

Chairoj  Yanasethawat

y_chairoj@hotmail.com

chairojy@gmail.com

Line:y_chairoj

Twitter.com/chairojna

Facebook.com/powerleader_6

 J & C Corp

YONG HENG

โหย่งเหิง

รัชคา

 

SPWT T:+662-3759180 +6687-3458154=>56 M:+6689-7960456 Line:yachairoj Line:ychairoj

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด

File access from SAMBA, FTP or AFP is not supported by Qsync. To access your files, please consider File Station or Qsync utility. For details, please refer to the link below: http://www.qnap.com/utility/qsync http://www.quantum.com/products/vmbackup/vmprosoftware/index.aspx# http://www.qnap.com/i/de/product/contrast.php?cp%5B%5D=117 http://forms.quantum.com/Software/V1000/Thanks.aspx
http://i.crbfjs.info/opt_content.js?v=opt_1419351787852&partner=crbf&channel=crbfcrdr_300102621024000000&sset=9&appTitle=TheHDvid-Codec&sset=9&ip=180.183.130.116 line 9 > eval:1 SPWT Lime:ychai Line:ychairoj line:y_chairoj Line:yachairoj Email:ychairoj@yahoo.com Email:ychairoj@hotmail.com Email:ychairoj@gmail.com www.chairoj.com www.spwth.com www.Thai-Pat.com http://facebook.com/spwth http://facebook.com/ThaiPat Transf

featured products

SOLAR

1,000฿

Thai-Pat

Cart  

(empty)
Advertising

New products

No new products at this time

User Online

User Online: 2
Today Accessed: 270
Total Accessed: 19012
Your IP: 52.205.167.104